Čínská lidová republika

Vlajka Čínské lidové republiky

Oficiální název: Čínská lidová republika
Hlavní město: Peking
Rozloha: 9 596 960 km2
Počet obyvatel: 1 298 847 624
Oficiální jazyk: Čínština
Státní zřízení: republika
Hlavní náboženství: Buddhismus, Taoismus, Islám, Křesťanství
Čas: SEČ +7
Měna: 1 Renminbi / CNY (Yuan)

 

Znak Čínské lidové republiky

     Čínská lidová republika se nalézá ve východní Asii při západním pobřeží Tichého oceánu. Svou rozlohou téměř 9,6 milionu km2 (přesně 9 596 691 km2, zhruba rozloha celé Evropy) zaujímá po Rusku a Kanadě třetí místo na světě. Čína sousedí s 15 zeměmi a její suchozemská hranice se táhnou v délce 22 800 km. Moře odděluje Čínu od Jižní Koreje, Japonska, Filipín, Bruneje, Malajsie a Indonésie. V Číně je nyní 668 měst, z nichž 12 má každé přes 2 miliony obyvatel, 22 má 1-2 miliony obyvatel, 47 půl až 1 milion, 205 od 200 do 500 tisíc a 382 méně než 200 tisíc obyvatel.

 

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

     Čínská kultura je obecně velmi vzdálena evropské civilizaci a proto existuje řada odlišností, které se vyskytují i při obchodním jednání. V následujícím textu bude alespoň ve zhuštěné formě podána informace o některých zvláštnostech.

Styl obchodního jednání

     Číňané při jednání např. o dohodě bývají velmi dobře argumentačně vybavení, lze říci tvrdí a s velkou dávkou trpělivosti. Pokud jde o jednání na nejvyšší úrovni, budou čínští představitelé mít velmi přesnou a aktuální informaci o situaci v České republice. Myšlení čínských vyjednávačů je značně koncepční, uvažují s perspektivou mnoha let dopředu. Při jednání se ukazuje jejich trpělivost, psychická odolnost, negociační slušnost a skromnost. Znalost angličtiny je zatím velmi malá (jiné jazyky jsou zcela výjimečné), a proto je třeba myslet na otázku zabezpečení tlumočníka a jeho znalost odborných termínů podle charakteru výroby firmy. Je zásadní chybou nemít velkou zásobu vizitek, pro podniky více obchodující s Čínou se vyplatí mít i s čínským překladem. Tituly (Ing. apod.) se nepoužívají, důležité je uvedení funkcí a respektování jejich hierarchie. Vizitky, ale i listiny, dary apod. se podávají a přebírají oběma rukama. Doba oběda je „svatá", jednání by tedy mělo být nejlépe od 9 do 11 hodin, odpoledne od 14 do 16 hodin. Pro dosažení cílů čínský partner nešetří časem a je schopen protáhnout jednání až do pozdních hodin, či dojít k dohodě v časovém prostoru, který již zahraniční strana považuje za ztracený.

 

Pracovní návyky

     Obecně lze říci, že Číňané jsou pracovití a zvyklí pracovat mnoho hodin denně. Velká nezaměstnanost také vede k jejich úsilí neztratit práci. Problém při jejich zaměstnávání např. v reprezentačních kancelářích je v tom, že jejich znalost angličtiny nebývá dobrá; naopak, mladí lidé s dobrou jazykovou znalosti jsou si vědomi své ceny a vzhledem k značnému množství zahraničních firem ve velkých městech mají vyšší nároky na mzdu. V Pekingu, kde uváděná průměrná měsíční mzda je cca 1500 CNY, je potřeba uvažovat při znalosti jazyka minimálně 4.000 CNY, v současnosti jsou však již běžné požadavky na plat okolo 7.000 CNY. Je nutné pečlivě vyjednat všechny okolnosti kolem mzdy, protože v Číně existují odvody na různé fondy, např. bydlení, což však si může zaměstnanec platit sám. Pracovní doba začíná většinou v 8 až 9 hodin a končí v 17 až 18 hodin s přestávkou na oběd, na úřadech se v sobotu a neděli nepracuje.

 

Vztahy mezi lidmi

     Tato oblast známá pod čínským výrazem „kuan-si" stále hraje významnou úlohu při vytváření podmínek pro uzavření obchodní transakce. S tím souvisí i problém korupce, která je na velmi vysoké úrovni a např. při tendrových řízeních je často přítomná. Obchodní partner také často očekává pozvání do Evropy na náklad výrobní firmy „na prohlídku závodu a zboží". To umožňuje Číňanům cestovat, což je jinak velmi obtížné. Vzájemné poznání a potřebné známosti jsou tedy důležité pro získání důvěry partnera a uzavření kontraktu. Z toho důvodu zahraniční partner musí počítat s tím, že někdy musí absolvovat několik návštěv a jednání. V Číně má tradičně velký význam neverbální komunikace, např. smích může zakrývat překvapení či nesouhlas s nevhodným návrhem nebo dotazem. Čínský partner je schopen sdělit šokující zprávu či negativní názor s úsměvem. Číňané většinou nejdou hned k věci, ale postupně prostřednictvím různých jinotajů. Při oslovování používají příjmení, které se uvádí na vizitkách a listinách na prvním místě na rozdíl od naší praxe. Humor oceňují Číňané spíše neosobní, záporně se staví k netrpělivému, agresivnímu a prudkému jednání ze strany partnera. Zásadní je pro Číňany „neztratit tvář", dát např. přednost při řízení auta je téměř nemyslitelné za jakoukoliv cenu. Evropská slušnost vůči ženám, např. pomoci se zavazadlem či do kabátu, vyvolá spíše rozpaky. Pustit sednout starší osobu v dopravním prostředku je též výjimečné.

 

Hodnoty a normy

     Žebříček hodnot se s ekonomickým rozvojem a zvyšováním životní úrovně mění. Ve velkých městech koupě auta začíná být pro mladou generaci již důležitější než teoretická možnost mít druhé dítě v rodině (politika jednoho dítěte stále platí). Také koupě bytu a dobré zaměstnání hraje větší úlohu než dříve. Tradiční model rodiny stále přežívá, ale s rostoucí střední vrstvou se zvyšuje i konzumní způsob života (luxusní výrobky jdou stále více na odbyt). Úcta k cizincům stále ještě existuje, žádost od neznámých lidí na ulici o možnost se společně vyfotit se však objevuje už jen na venkově. Na druhé straně existuje vysoké národní uvědomění, co je čínské je nejlepší, a je lépe se vyvarovat kritiky čehokoliv čínského (včetně stravy). Národnostní otázka je citlivým problémem, zejména v Tibetu a severozápadní Číně (provincie Sin-ťiang). Z hlediska náboženství je Čína relativně tolerantní zemí ve smyslu koexistence různých vír (muslimská, křesťanská, buddhismus atd.). V obchodních záležitostech nehrají náboženské otázky určující úlohu.

 

Oblékání, stolování

     V obchodním jednání je běžný oblek západního typu, na jihu vzhledem k teplu je oblečení méně formální. Starší lidé si často barví vlasy, aby tak zakryli šediny a vypadali mladě. Podávání rukou je běžné, někdy včetně lehké úklony. Pozvání na oběd či večeři je běžnou součástí obchodního jednání. Obvykle se servíruje několik chodů u kulatého stolu s otáčivou deskou, podle regionu se podávají místní speciality. Běžné jsou přípitky i konzumace alkoholu (vína, piva a čínské pálenky). Předpokládá se, že pozvaný partner pronese také několik přípitků. Kouření u stolu i během jídla je z čínské strany obvyklé. Reciproční pozvání na oběd či večeři je velmi oceňováno a dobře přijímáno. Po závěrečném přípitku hostitele se ihned končí. Někdy se při této příležitosti předávají i dárky.

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

     Cizinci jsou v drtivé většině případů nuceni hradit náklady spojené s ošetřením a zdravotnickou péčí v ČLR v hotovosti. Jsou-li pojištěni, mohou následně uplatnit nárok u své pojišťovny. Většina zdravotnických zařízení vyžaduje před hospitalizací nebo zahájením léčení zaplacení zálohy do výše přepokládaných nákladů. Velvyslanectví ČR v Pekingu proto doporučuje věnovat velkou pozornost výběru pojišťovny a podmínkám pojistné smlouvy včetně pravidel pro refundaci výdajů za léčení. Výše nákladů za léčení je samozřejmě variabilní a kromě druhu ošetření / léčení výrazně závisí na kvalitě konkrétního zdravotnického zařízení. Obecně lze říci, že v zařízeních primárně určených pro léčbu cizinců jsou náklady výrazně vyšší.

 

Režim vstupu

     Při vstupu na území ČLR je cizinec povinen vyplnit formulář arrival card, který obyčejně dostanete v letadle, případně je k dispozici na celnicích. Ve formuláři je od cizince požadováno vyplnění následujících dat:

a) jméno a příjmení
b) národnost
c) číslo cestovního dokladu
d) číslo čínského víza a místo udělení
e) doprovázející osoby
f) číslo dopravního spoje nebo letové linky, kterou cizinec do ČLR přijíždí
g) plánovaná adresa pobytu v ČLR
h) podpis.

Při opuštění čínského území musí cizinec vyplnit formulář departure card, který je k dispozici na celnicích. Rozsah vyplňovaných údajů je však menší než u arrival card.

 

Přihlašovací povinnost

     Hotely a ubytovací zařízení vyřizují registraci cizince automaticky na základě předložení cestovního pasu s platným vízem nebo povolení k dlouhodobému pobytu v ČLR. Zdržují-li se cizí státní příslušníci v čínských rodinách nebo u cizích státních příslušníků dlouhodobě pobývajících na území ČLR, mají povinnost se do 24 hodin od příjezdu registrovat na příslušném oddělení policie.

 

Celní a devizové předpisy

     V rámci neobchodního dovozu lze přivážet zboží pro osobní potřebu v rozumné míře. Povinná výměna valut není uplatňována. Zajištění finančních prostředků pro cestu do ČLR je nutné prokazovat při žádosti o čínské turistické vízum. Dovoz i vývoz valut není nutné deklarovat, pokud hotovost není větší než 5 000 USD. Dovoz a vývoz hotovosti větší než 5.000 USD je třeba deklarovat. V případě vývozu je třeba předložit deklaraci o dovozu hotovosti na území ČLR nebo se prokázat povolením orgánů ČLR k vývozu hotovosti.

Dovážet do země je dále pro neobchodní účely zakázáno:

 • zbraně, munici a výbušniny
 • radio-vysílačky a jejich hlavní části
 • čínskou měnu v hotovosti
 • materiály všeho druhu, které by mohly poškodit čínskou politiku, ekonomiku, kulturu nebo etiku
 • živá zvířata (kromě psů a koček) a živé rostliny
 • drogy a nebezpečné návykové látky
 • mléčné a masné výrobky
 • zeleninu a ovoce.

 

Vyvážet ze země je zakázáno:

 • zbraně, munici a výbušniny
 • radio-vysílačky a jejich hlavní části
 • čínskou měnu v hotovosti a cenných papírech
 • materiály všeho druhu, které by mohly poškodit čínskou politiku, ekonomiku, kulturu nebo etiku
 • vzácné tiskoviny o čínských revolučních dějinách, historii a kultuře, které nejsou volně prodejné
 • vzácné živočichy a rostliny včetně semen.

 

Omezení pro kabinová zavazadla

     Cestující na linkách odlétajících z letišť v ČLR nesmí dopravovat v kabinovém zavazadle žádné tekutiny nebo pasty/krémy/gely, v případě kosmetiky platí pravidlo max. 150 ml objemu a všechna balení bývají podrobena čichové a vizuální prohlídce. Od března 2008 platí také zákaz přepravy zapalovačů a zápalek včetně zavazadel v nákladovém prostoru.

 

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

     Cizinci nemají povoleno navštěvovat tzv. uzavřené oblasti. Seznam uzavřených oblastí paradoxně není veřejnosti přístupný. K dispozici je však seznam tzv. otevřených oblastí (podrobnosti na www.mfa.cz/beijing), kam mohou cizinci s platným vízem nebo povolením k pobytu bez zvláštního povolení cestovat. Seznam otevřených oblastí se může časem měnit, a proto doporučujeme kontaktovat před případnou cestou místní orgány nebo Velvyslanectví ČLR v Praze. Je-li oblast sama o sobě „otevřenou", nemusí být vždy pro cizince otevřená cesta do ní. V případě cest do oblastí uzavřených pro cizince je třeba požádat o zvláštní povolení na místním úřadě policie Public Security Bureau (Gong An Ju). Cizinci, kteří cestují do uzavřených oblastí bez zvláštního povolení, mohou být místními orgány zadrženi a vyhoštěni ze země nebo jinak potrestáni.

     Pro cesty do Tibetské autonomní oblasti doporučujeme pro získání aktuálních informací a podmínek kontaktovat Velvyslanectví ČLR v Praze. Obecně platí, že již při podávání žádosti o vízum do ČLR by měl žadatel v okamžiku jejího podávání uvést informaci o tom, že hodlá cestovat na území Tibetu, protože je potřeba získat zvláštní povolení, které zařizuje právě Velvyslanectví ČLR v Praze. V případě, že vznikne potřeba vyřídit si vízum k cestě do Tibetu až na území ČLR, je potřeba kontaktovat příslušný Tibet Tourism Office (https://www.tibettour.net/).

     ČLR je z pohledu zahraničního návštěvníka či turisty obecně relativně bezpečnou zemí, i když se situace v poslední době zřetelně zhoršuje. Nejčastější formou trestné činnosti vůči cizincům jsou krádeže peněz, dokladů a cenných předmětů. Nárůst závažnější kriminality je v poslední době zřetelný zvláště v jihočínských provinciích, kde byla zaznamenána řada násilných loupežných přepadení cizinců a to i za bílého dne.

 

Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic in Beijing
2 Ritan Lu, Jianguomenwai
100 600 Beijing
telefon : 0086-10-8532 9500
fax : 0086-10-6532 5653
e-mail: beijing@embassy.mzv.cz
www.mfa.cz/beijing

Generální konzulát ČR v Šanghaji

Consulate General of the Czech Republic in Shanghai
Room 808, New Town Center
83 Loushanguan Rd.
Shanghai 200336
telefon: 0086-21-62369925 až 6
fax: 0086-21-62369920
e-mail: shanghai@embassy.mzv.cz
www.mfa.cz/shanghai

Generální konzulát ČR v Hongkongu

Consulate General of the Czech Republic
1204-5 Great Eagle Centre
23 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong Special Administrative Region of the People´s Republic of China
telefon: 00852-28022212
fax: 00852-28022911
e-mail: hongkong@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/hongkong

Zdroj „www.mzv.cz“

Macao Taiwan Peking Zhuhai Šanghaj ●  ShenZhen ●  HongKong GuangZhou

Vyhledávání

© 2020 JOuFair.com - Všechna práva vyhrazena.